HEADER

1. Řád školní jídelny je součástí organizačního řádu školy.


2. Ředitel školy vydává soubor pokynů pro žáky a rodiče – způsob přihlašování a odhlašování ke stravování, výdej jídla, výdej jídla při onemocnění žáků, způsob platby.Pokyny jsou trvale vyvěšeny ve školní jídelně a dále tak, aby byly zpřístupněny i rodičům, kteří nevstupují do jídelny, a na internetu.


3. Přihlašování obědů
- zájemce o stravování ve školní jídelně, si podá každý školní rok přihlášku ke stravování
- zakoupí si magnetickou kartu na stravování a programování obědů
- magnetická karta pro žáky je platná od 1. do 9. ročníku, pro dospělé strávníky neomezeně
- zakoupení obědů na následující měsíc je možné provést vždy od 16. dne předchozího měsíce
- obědy se přihlašují den předem od 7 do 14 hodin, neodhlášené obědy propadají


4. Odhlašování obědů
- odhlášení obědů je možné vždy den dopředu od 7 do 14 hodin
- žák si můţe odhlásit oběd na 1-2 dny, více obědů může odhlásit pouze rodič ( telefonicky, osobně, e-mailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , nebo přes zřízenou službu Internet)
- v případě nemoci žáka se oběd vydává do vlastních jídlonosičů pouze v prvním dnu nemoci, poté se obědy musí odhlásit
- dle HACCP nelze jídlo vydávat do skleněných nádob, mikrotenových sáčků, krabiček od másla…z důvodu rizika mechanické kontaminace (§ 3, odst. 1,písm. j) zákona 110/1997 Sb.,vyhláška č. 147/1998 Sb.)
- upozorňujeme strávníky, kteří odebírají stravu do jídlonosičů, ţe strava je určena pro přímou spotřebu a to nejpozději do 14 hodin, proto ji nelze uchovávat


5. Způsob platby
- strávník má moţnost si vybrat mezi typem platby obědů hotově, nebo zálohové platby převodem z účtu
- hotovostní platbu provádí přímo u pracovnice, která stravenky prodává
- platby formou bezhotovostního styku se provádí zálohově, vţdy do 20. dne v měsíci ( čtvrtletní vyúčtování)


6. Povinnosti strávníka
- strávník je povinen nosit si magnetickou kartu na výdej a programování obědů
- výdej obědů při zapomenutí magnetické karty:
- na stávající den bude strávníkovi oběd vydán na lístek, který si vyzvedne u pracovnice, která prodává stravenky
- výdej oběda na lístek se poskytne strávníkovi i v případě ztráty nebo zničení magnetické karty, a to nejdéle po dobu 3 dnů, další dny je strávník povinen zakoupit si novou kartu
- ztrátu magnetické karty strávník nahlásí u pracovnice, která prodává obědy ( zablokování karty proti zneužití a převod peněz na novou kartu)
- programování oběda číslo 2 si provádí strávník výhradně sám magnetickou kartou nebo službou Internet
- programování oběda číslo 2 ve zvláštních případech ( lékař, nepravidelný odběr obědů,čtvrtletní vyúčtování zálohových plateb) na požádání provede pracovnice u stravenek


7. Výdej stravy
- 11,15 – 11,45hod. vydávání obědů do jídlonosičů
- 11,15 – 14,00hod. vydávání obědů strávníkům


8. Dieta
- ve školní jídelně lze vařit dietu pouze pro děti a to na základě lékařského doporučení a po dohodě s vedoucí školní jídelny


9. Dozor na jídelně
- dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy
- rozvrh dozorů je vyvěšen v jídelně
Dozírající pracovníci
- vydávají pokyny k zajištění kázně žáků a dbají na dodrţování hygienických a
kulturních stravovacích návyků
- sledují způsob výdeje stravy, při opakovaných problémech s plynulostí výdeje stravy upozorní vedení školy, které s vedoucí školní jídelny projedná nápravu
- zamezují strávníkům vstup do jídelny bez přezutí
- zamezují vstupu rodičů do jídelny
- sledují čistotu vydávaného nádobí, příborů, táců
- regulují osvětlení a větrání
- sledují odevzdávání nádobí strávníky


10. Strávníci jsou povinni řídit se řádem školní jídelny, pokyny dozoru, vedoucí školní jídelny.


11. Úraz, nevolnost či jiné skutečnosti hlásí strávník dozoru.


12. Běžný úklid během provozní doby zajišťuje v jídelně pracovnice školní jídelny, včetně stolů a podlahy znečištěným jídlem. Také zajišťuje mimořádný úklid ( rozbité nádobí, rozlité pití…).


13. Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Žáci nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla a vraceni k dojídání. Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně.

 

Provozní řád jídelny vyplývá z vyhlášky MŠMT č. 48/1993 Sb. o školním stravování, z vyhlášek MZ č. 107/2001 Sb. a č. 108/2001 Sb.

V Jirkově 1.9.2010