HEADER
 
Ustanovená školská rada při Základní škole v Jirkově, ul. Krušnohorská 1675, se usnesla, v souladu s § 167 zákona 561/2004 Sb., vydat tento jednací řád.
Čl. I
Úvodní ustanovení
1) Jednací řád školské rady upravuje přípravu svolávání školské rady, průběh jejího jednání, přijímání a kontrolu plnění usnesení, jakož i další otázky související s jejím jednáním.

Čl. II
Postavení a pravomoci školské rady
1) Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zástupcům zletilých žáků, pedagogickým pracovníkům a zřizovateli, pedagogickým pracovníkům a zřizovateli podílet se na správě školy.
2) Zástupci nezletilých žáků, kteří byli zvoleni do školské rady z řad třídních důvěrníků, rodiče žáků zastupují. Jménem rodičů na jednání školské rady předkládají jejich připomínky a podněty.
3) Podíl školské rady na správě školy vymezuje § 168 školského zákona. 
Školská rada:
a) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, případně orgánům, které státní správu ve školství vykonávají, resp. dalším orgánům státní správy
b) schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
c) vyjadřuje se k návrhům školního vzdělávacího programu a k jeho následnému uskutečňování
d) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
e) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
f) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
g) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok
h) vyjadřuje se k hospodaření a navrhuje opatření k jeho zlepšení
i) projednává inspekční zprávy České školní inspekce
4) Školská rada je oprávněna vyzvat k účasti na svém jednání ředitele školy, nebo jím pověřeného zástupce
5) Školské radě musí být ředitelem školy umožněn přístup k informacím o škole a k dokumentaci školy, pokud tomu nebrání zvláštní právní předpisy o ochraně informací
6) Školská rada je povinna o schválení dokumentů uvedených v odstavci 3) písm. b), d), e) rozhodnout do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. V případě neschválení dokumentu další schvalovací postup určuje § 168 školského zákona.

Čl. III
Zasedání školské rady
1) Školská rada zasedá nejméně čtyřikrát v roce v termínech, které si schválila v rámci svého plánu práce. O případné změně termínů rozhoduje na svém jednání.
2) V případě vzniku mimořádných důvodů a neodkladných potřeb svolává školskou radu její předseda. Musí tak dát prokazatelně na vědomí každému členu školské rady nejpozději týden před chystaným zasedáním.
3) Místnost k zasedání školské rady poskytuje v prostorách školy její ředitel.
4) Zasedání školské rady jsou neveřejná.
5) Školská rada může k jednotlivým bodům jednání, na základě svého zvážení, přizvat další osoby.
6) Přípravu jednání organizuje a koordinuje předseda školské rady, v jeho nepřítomnosti pověřený člen rady. Přitom stanoví způsob zpracování a předložení materiálů, jakož i postup při jejich projednávání.

Čl. IV
Program a průběh zasedání školské rady
1) Program jednání školské rady vychází z úkolů obsažených v jejím plánu práce a z potřeb řešit nové a aktuální záležitosti související s posláním a postavením školské rady.
2) Zasedání školské rady řídí její předseda. Předseda zahajuje, ukončuje, přerušuje zasedání a dbá o to, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh. V jeho nepřítomnosti řízení přejímá pověřený člen rady ( dále jen předsedající).
3) Základní návrh programu, který předkládá předsedající, může být na základě doplňovacích návrhů členů rady rozšířen a upraven.
4) Součástí programu je kontrola plnění dosavadních usnesení školské rady a kontrola zápisu z předchozího jednání.
5) Svou účast na zasedání členové rady stvrzují podpisem prezenční listiny, která je součástí zápisu.
6) Zápis o průběhu jednání zajišťuje jednatel školské rady, v jeho nepřítomnosti pověřený člen rady.
7) Úvodní slovo k jednotlivým písemně předkládaným bodům programu přednáší předkladatel.
8) Ke každému předloženému bodu jednání předsedající otevírá rozpravu členů rady, kteří se o slovo hlásí zvednutím ruky. Předsedající při udělování slova respektuje pořadí přihlášek. Bez ohledu na pořadí přihlášek musí být uděleno slovo tomu členovi rady, který upozorňuje na nedodržení jednacího řádu. K projednávanému materiálu má právo se vyjádřit také přizvaná osoba. Součástí vystoupení přizvané osoby jsou rovněž odpovědi na vznesené dotazy ve věci obsahu předkládané zprávy. Nemluví-li řečník k věci, může mu předsedající slovo odejmout.
9) Rozpravu k jednotlivým bodům programu ukončuje předsedající, případně je ukončena na základě usnesení rady. Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen rady. Po té slovo již uděleno být nemůže.

Čl. V
Usnesení, hlasování.
1) Školská rada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K přijetí usnesení, rozhodnutí o volbě ( dále jen ,,usnesení´´), je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů rady.
2) Usnesení se přijímá ke každému bodu programu jednání samostatně, a to po ukončení rozpravy.
3) Návrh na usnesení předkládá předsedající.
4) Jsou-li uplatněny pozměňovací návrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto návrzích a poté o ostatních částech návrhu.
5) V případě předložení návrhu usnesení v několika variantách hlasuje se nejprve o variantě navržené předsedajícím. Schválením jedné z variant se ostatní považují za nepřijaté.
6) Pokud školská rada nerozhodne o tajném hlasování, provádí se hlasování aklamací.

Čl. VI
Zápis a kontrola plnění usnesení.
1) Školská rada pořizuje ze svého zasedání zápis, ve kterém uvede jména přítomných členů školské rady, schválený program, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Jednotlivá usnesení jsou vedena pod jednacími čísly.
2) Pořízený zápis ze zasedání podepisuje předseda rady a člen školské rady, který byl v průběhu jednání zápisem pověřen.
3) Zápis ze zasedání musí být pořízen do 10 dnů od konání školské rady. Bez zbytečného odkladu je jeho opis předán zřizovateli. K nahlédnutí musí být uložen u ředitele školy, dle možností školy také zveřejněn na příslušné školní vývěsce.
4) Kontrolu plnění usnesení provádí školská rada na každém svém zasedání. Dle důležitosti věcí o kontrolním výsledku neodkladně informuje zřizovatele.

Čl. VII
Závěrečné ustanovení.
1) Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení školské rady.
2) Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 19. června 2008 na základě usnesení školské rady.